Boj, proč boj? Tvoření :-)

30.1.2022

Boj, proč boj? Tvoření 🙂

Někdy slýchám otázky ohledně koronavyrážky, „kdy to skončí?“ Pro ty co se takto ptají mám špatnou zprávu. Pro ty, kteří tomu všemu věří to neskončí nikdy. Na druhou stranu, pro ty, kteří pochopili už to skončilo. Lidé mluví o Matrixu a že v něm žijeme etc etc. Vědí a nebo aspoň tuší o co jde. Ty filmy hodně napověděly, ba co dím, řekly vše. V jediné krátké větě, kterou pronesla vědma, kterou ale málokdo pochopil. Pokud ji vůbec zaregistroval.

„JAKMILE POCHOPÍŠ, NEBUDEŠ MUSET BOJOVAT!“

Jedinou realitou v naší tzv. „realitě“ je to, že si tu „realitu“ tvoříme my sami svými myšlenkami. Proto je důležité uvědomovat si na co myslíme, co ve své mysli vytváříme. Proč myslíte, že se říká: „dávej pozor na to si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit“. Ani netušíme jakou sílu má myšlenka a jak se tato síla dá zneužít proti nám samotným. Na druhou stranu máme potenciál vytvořit si ráj na zemi a to navíc bez boje.

Až do nedávné doby bylo tvůrců na zemi co prstů na rukách, všichi zbylí byli bojovníci. Získat povědomí o schopnosti tvoření a tím i schopnost tvořit v nemateriální sféře tak, aby se tvořené nakonec promítlo do „reality“ není dáno každému i když je vrozené každému. Je to vázáno na vlny stvoření (C.J.Calleman- Devět vln stvoření ) Teprve od začátku 21. století je zcela k dispozici hologram deváté vlny. Vlny celistvosti. Většina lidí je však natolik ovlivněna tím nesmyslem, že „život je boj“ že tuto změnu zatím vědomě nezaregistrovala.

To čím procházíme my i celý vesmír je natolik jedinečné, že při uvědomění si této jedinečnosti člověku nezbývá než s pokorou a vděkem přijmout nabízené. Otvírá se možnost vstoupit do období nekonečné lásky a míru. Možnost povznesení se do vyších hladin bytí a opustit bahno temnoty. A opět opakuji „bez boje“. Zdaleka ne každý tuto možnost využije. Z různých, jen jemu známých důvodů – svobodná volba. Z tohoto úhlu pohledu ztrácí veškeré dění na světě důležitost, protože tato se vyčerpala, jelikož dovedla jedince k pochopení o možmosti a potřeby se povznést.

Helples

Vackinovat či nevakcinovat

10.1.2021 10,00

Minulý týden sem se zařekl, že už nebudu reagovat na politiky a jejich hry, mezi které nyní patří

hlavně Vakcinace. Mám ale na srdci něco a to něco potřebuje na světlo, takže:

Zahoďme všechny znalosti a různé „zaručené pravdy“ a vydejme se k sedlákovi a jeho inteligenci.

Již několikrát sem zaslechl či četl jak nějaký zastánce vakcinace (budiž, jeho věc) útočí a to bez

rozumných argumentů na ty co se vakcinovat nechtějí. Proč? Vždyť podle jeho přesvědčení on

bude chráněný a vůči infekci imunní. On přece nic nebude riskovat. Dle této logiky riskují pouze ti

co vakcinaci odmítají a to jen mezi sebou a jsou si toho plně vědomi. Tudíž mi jeho reakce,

toho vakcinovaného, reakce přijde iracionální. Naprosto nesmyslná.

Opakuji „ON NIC NERISKUJE“ A proto je namístě:

absolutní dobrovolnost zda se ten či onen nechá či nenechá vakcinovat.

Problémek ovšem vznikne pokud se vakcinování bude sankčně

vymáhat. V tom případě nejde o žádnou infekci, ale o něco jiného co

má být skryto. Což se už teď dost dobře skrýt nedá.

1+1=2 jednoduché počty. Může to být cokoli od touhy po snadném

zisku za jakoukoli cenu, opojení mocí až po obyčejný fašizmus.

Za mně, ať se sankcemi a nebo bez nich, Nikdy jsem se vakcinovat nenechal a ani teď k tomu

nemám žádný důvod. A to hlavně proto, že za své zdraví jsem zodpovědný jen já sám.

helples

Co mne napadlo – klic-k-sobe.cz

Nevyměním svou duši za skleněnou kuličku.

Zdá se, že tady máme další nájezd „bílého vousatého muže na domorodce“. Ale jinak. V patnáctém století byla objevena Amerika což byl vlastně začátek konce domorodého obyvatelstva na tomto kontinentě aniž by to oni sami tušili. Přiševší totiž zjistili, že domorodci oplývají něčím co pro cizince mělo vysokou cenu (materiální ) avšak pro domorodce to mělo význam pouze snad estetický. ZLATO. V podstatě nevěděli co to znamená něco vlastnit.

Vím, že toto přirovnání bude kulhat, ale princip je stejný.

Cizinci, v touze po tom co chtěli se rozhodli, že si to přivlastní. Začali tím, že komoditu směňovali za cetky skleněné kuličky zrcátka a jiné neužitečné nesmysly. Když pak domorodci poznali o co jde byli cizinci nuceni, ve své touze po majetku, značně přitvrdit a to do takové míry, že nakonec došlo na genocidu. Dnes se jedná o zcela jinou komoditu o které většina lidí nemá ani tušení, že ji má. Jedná se o tzo co je naší podstatou, základem našeho bytí. Jde o svobodnou vůli. O svobodné rozhodování se o odpovědnost za svůj život.

JDE O NAŠE DUŠE!!!

Tato komodita má pro jisté entity nedocenitelnou hodnotu. Hodnotu jejich existence. A jsou ochotni, a nebo spíš už teď nuceni, použít jakékoli prostředky aby lidem odebrali možnost se se svou duší spojit. Lež, podvod, krádež a třeba i vražda. Říká li vám někdo, že vám poskytne štěstí a dá vám svobodu pokud uděláte to a nebo ono, buďte si jisti, že vás chce spoutat a zotročit.

Nevím jak kdo, v podstatě to záleží na každém jednom z nás, ale já svou duši za skleněnou kuličku rozhodně nevyměním!!!

———————————————-

I will not trade my soul for a glass ball.

It seems we have another raid by the „white bearded man on the natives“. But otherwise. In the fifteenth century, America was discovered, which was actually the beginning of the end of the indigenous population on this continent, without them even knowing it. The inners discovered that the natives abounded in something that was of high value (material) to outsiders, but of only aesthetic importance to natives. gold They didn’t really know what it meant to own something.

I know this analogy will limp along, but the principle is the same.

Strangers, wanting what they wanted, decided to own it. They began by exchanging the commodity for trinkets glass balls of mirrors and other useless nonsense. Then, when the natives knew what was going on, the foreigners were forced, in their desire for property, to tighten up considerably, to such an extent that genocide eventually occurred. Today, it is an entirely different commodity that most people have no idea they have. This is about tzo what is our essence, the basis of our apartment It’s about free will. About making free choices about responsibility for your life.

THERE’S OUR SOULS !!!

This commodity is of invaluable value to certain entities. The value of their existence. And they are willing, or, rather, already compelled, to use any means to take away people’s ability to connect with their souls. Lie, deceit, theft and even murder. If someone tells you that they will give you happiness and give you freedom if you do this or that, rest assured that they want to bind you and enslave you.

I don’t know who, it’s basically up to each and every one of us, but I’m not trading my soul for a glass ball!!!