Co mne napadlo

Co mne napadlo – klic-k-sobe.cz

Nevyměním svou duši za skleněnou kuličku.

Zdá se, že tady máme další nájezd „bílého vousatého muže na domorodce“. Ale jinak. V patnáctém století byla objevena Amerika což byl vlastně začátek konce domorodého obyvatelstva na tomto kontinentě aniž by to oni sami tušili. Přiševší totiž zjistili, že domorodci oplývají něčím co pro cizince mělo vysokou cenu (materiální ) avšak pro domorodce to mělo význam pouze snad estetický. ZLATO. V podstatě nevěděli co to znamená něco vlastnit.

Vím, že toto přirovnání bude kulhat, ale princip je stejný.

Cizinci, v touze po tom co chtěli se rozhodli, že si to přivlastní. Začali tím, že komoditu směňovali za cetky skleněné kuličky zrcátka a jiné neužitečné nesmysly. Když pak domorodci poznali o co jde byli cizinci nuceni, ve své touze po majetku, značně přitvrdit a to do takové míry, že nakonec došlo na genocidu. Dnes se jedná o zcela jinou komoditu o které většina lidí nemá ani tušení, že ji má. Jedná se o tzo co je naší podstatou, základem našeho bytí. Jde o svobodnou vůli. O svobodné rozhodování se o odpovědnost za svůj život.

JDE O NAŠE DUŠE!!!

Tato komodita má pro jisté entity nedocenitelnou hodnotu. Hodnotu jejich existence. A jsou ochotni, a nebo spíš už teď nuceni, použít jakékoli prostředky aby lidem odebrali možnost se se svou duší spojit. Lež, podvod, krádež a třeba i vražda. Říká li vám někdo, že vám poskytne štěstí a dá vám svobodu pokud uděláte to a nebo ono, buďte si jisti, že vás chce spoutat a zotročit.

Nevím jak kdo, v podstatě to záleží na každém jednom z nás, ale já svou duši za skleněnou kuličku rozhodně nevyměním!!!

———————————————-

I will not trade my soul for a glass ball.

It seems we have another raid by the „white bearded man on the natives“. But otherwise. In the fifteenth century, America was discovered, which was actually the beginning of the end of the indigenous population on this continent, without them even knowing it. The inners discovered that the natives abounded in something that was of high value (material) to outsiders, but of only aesthetic importance to natives. gold They didn’t really know what it meant to own something.

I know this analogy will limp along, but the principle is the same.

Strangers, wanting what they wanted, decided to own it. They began by exchanging the commodity for trinkets glass balls of mirrors and other useless nonsense. Then, when the natives knew what was going on, the foreigners were forced, in their desire for property, to tighten up considerably, to such an extent that genocide eventually occurred. Today, it is an entirely different commodity that most people have no idea they have. This is about tzo what is our essence, the basis of our apartment It’s about free will. About making free choices about responsibility for your life.

THERE’S OUR SOULS !!!

This commodity is of invaluable value to certain entities. The value of their existence. And they are willing, or, rather, already compelled, to use any means to take away people’s ability to connect with their souls. Lie, deceit, theft and even murder. If someone tells you that they will give you happiness and give you freedom if you do this or that, rest assured that they want to bind you and enslave you.

I don’t know who, it’s basically up to each and every one of us, but I’m not trading my soul for a glass ball!!!